Tilsyn og evaluering

Det sociale tilsyn

Det sociale tilsyn skal sikre at Skolen på Slotsvænget inden for en række temaer varetager opgaven med at udvikle børnene forsvarligt og kvalitativt. Man tilser eksempelvis de fysiske rammer, normering, pædagogik, beboer inddragelse og meget mere.

Det sociale tilsyn kommer på både et anmeldt og et uanmeldt tilsyn, hvor de bl.a. taler med børnene, medarbejderne og ledelsen. Ud over at det sociale tilsyn fungerer som en kontrolenhed er det samtidig en velkommen mulighed for at drøfte udvikling og få sparring vedr. relevante emner. Det sociale tilsyn varetages af Frederiksberg Kommune (Region Hovedstaden).

Seneste tilsynsrapport

Tilsyn med undervisningen

Tilsynet med undervisningen skal udelukkende kigge på undervisningsmiljøet. Den tilsynsførende har en række områder han skal observere på (eks. dansk, matematik og engelsk), men det er en helhedsvurdering i sidste ende. Også her er den tilsynsførende en kærkommen mulighed for at sparre med vedr. tendenser, faglighed og meget mere.

Den tilsynsførende er valgt af forældrekredsen frem til juni 2018 og valget er faldet på Bent Laub Faaborg, der har mange års erfaring fra skoleverden.

Seneste tilsynsrapport

Trivsels- og undervisningsmiljøvurdering

Du kan se resultatet af den seneste trivsels- og undervisningsmiljøvurdering her:

Seneste skolerapport
Seneste bilagsrapport

Evaluering af undervisningen

Lov om Friskoler og Private grundskoler m.v. § 1b lyder som følger:
§ 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. § 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.
Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.
Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

Jf. ovenstående og Skolen på Slotsvængets almindelige praksis drøftes elevernes resultater løbende. Dette sker første gang i forbindelse med indskrivning på Skolen på Slotsvænget, hvor alle elever testes i hhv. dansk og matematik for at afklare deres niveau og de områder, der skal sættes særligt ind overfor. Testresultaterne vurderes sammen med de eventuelle papirer der ledsager barnet og på baggrund her af lægges undervisningsplanen.

Skolen på Slotsvængets lærere mødes jævnligt for at drøfte elevernes indsats og udbytte og undervisningen i den kommende periode. Til at understøtte dette arbejde har Skolen på Slotsvænget en speciallærer, der ud over testning sparrer med teamet og den enkelte lærer. Derudover deltager speciallæreren i selve undervisningen, hvor vedkommende støtter elever med eksempelvis læse- og stave vanskeligheder.

Alle skoler skal løbende vurdere deres elevers parathed og standpunkter. Eksempelvis skal man vurdere eleverne uddannelsesparathed og i den forbindelse drøftes modenhed og faglige standpunkter.

Skolen på Slotsvænget har flere sideløbende mål for undervisningen
Vi vil føre vores elever frem til en afgangsprøve – hvilket for mange børns side er en stor udfordring, da de ved indskrivningen på Skolen på Slotsvænget ofte ses at være fagligt bagud. Men Skolen på Slotsvænget skal samtidig indgyde børnene tro på, at de er og kan blive til noget – at de med andre ord har mod på at fortsætte i et uddannelsesforløb efter Skolen på Slotsvænget.

Skolens samlede undervisning vurderes til at være solidt forankret i fælleskabets hensyn og i hensynet til den enkeltes behov. Der er stor bevågenhed fra den enkelte lærer på elevernes udbytte af undervisningen og jævnligt drøftes eventuelle tiltag.

Undervisningen er herudover bredt sammensat og varierer i sit udtryk. På de enkelte hold benytter man sig eksempelvis af muligheden for at bruge Slotsvængets busser til at komme ud i samfundet og opleve det. Hen over året er der et antal temauger, hvor f.eks. temaer som motion, “uge sex”, drama, mobning og fællesskab tages op. Her tilrettelægges undervisningen på tværs af holdene.

Samlet set vurderes undervisningen at være planlagt i hensyn til den enkelte elev og i forhold til de fælles mål.

Undervisning er varieret og inddrager læringsaspekter, der kan tilgodese flest mulige elever. De elever der oplever største udfordringer, søges hjulpet gennem særlige tiltag som eksempelvis FLEX programmet, der hjælper elever med en formodet dårlig arbejdshukommelse.

Målsætningen for Skolen på Slotsvænget er fortsat at tilbyde varieret og differentieret undervisning. Vi evaluerer løbende elevernes udbytte og har løbende opkvalificering af lærerne. I 2015 sker denne opkvalificering i samarbejde med UCC. Fokus er nye fælles mål, årsplaner og elevplaner (undervisningsdifferentiering) i erkendelse af et øget fokus på elevernes faglige kompetencer.