Skriftlige advarsler

På Skolen på Slotsvænget har vi nogle få og ufravigelige regler.
Eleven ved, at konsekvensen ved at overtræde en af disse regler er, at han/hun får en skriftlig advarsel.

Forseelser der automatisk udløser en skriftlig advarsel er:

  • Åben ild/rygning alle steder indendørs.
  • Indtagelse og opbevaring af alkohol i skolens regi.
  • Indtagelse og besiddelse af narkotiske stoffer samt rusmidler, som er ulovlige i landet, herunder hash – i skolens regi.
  • Udøvelse af vold. Her er det de voksne på Skolen på Slotsvænget, der i sidste ende afgør, om en given handling/episode er at betragte som vold!

Der kan gives op til 2 advarsler pr. forseelse.
Ved 1. advarsel skal eleven til en alvorlig samtale med skolelederen og elevens fortsatte forløb planlægges med kontaktlærerne.
Ved 2. advarsel ledsages en sådan samtale med en tænkepause hjemme, indtil der fra skolens side, er igangsat nødvendige tiltag/støtte til eleven.

Sker en 3. overtrædelse af samme kategori, medfører det automatisk, at eleven udskrives fra Skolen på Slotsvænget. Ved flere advarsler i de forskellige kategorier må det overvejes hvorvidt Skolen på Slotsvænget er det rette tilbud for eleven!

Det er alene skolelederen – eller i dennes fravær souschefen – der kan give en elev en skriftlig advarsel.
Ved overtrædelse af ovenstående regler og i forbindelse med uddeling af skriftlig advarsel orienteres sagsbehandler og forældre.