Visitation

Du er altid velkommen til at kontakte skolens socialrådgiver og drøfte et barns eventuelle anbringelse på Skolen på Slotsvænget.

Hvis vi ud fra en samtale om barnets særlige behov og sagsbehandlers forventninger til anbringelsen finder ud af, at Skolen på Slotsvænget kan være et passende tilbud, vil vi bede dig om at sende yderligere oplysninger om barnet til vores socialrådgiver Gertie Fruergaard. Du må kun sende oplysningerne via sikker mail. 

De vigtigste papirer er:

  • §50 undersøgelse
  • Skoleudtalelser
  • Papirer fra PPR
  • Handleplan

Du vil i løbet af ganske få dage få en tilbagemelding på, om eleven kan visiteres til Skolen på Slotsvænget.

Visitationsmøder

Som hovedregel foregår visitationen i 2 omgange:

1. visitationsmøde
Her deltager sagsbehandler, elev og forældre/familie samt socialrådgiver og forstander.

Vi fortæller om skolen, drøfter kommunens og familiens forventninger til et kostskoleophold. Særlige problemstillinger afklares, for at sikre en afstemning af forventninger og aftaler. Vi lægger vægt på at have et samtalerum, hvor eleven og familien føler sig trygge, samtidig med at vi er ærlige og afprøvende i dialogen med familien i forhold til skolens egne krav og forventninger. Mødet afsluttes med en rundtur på skolen, efterfulgt af en kort afrunding og efterfølgende telefonisk tilbagemelding om, hvorvidt der fortsat er interesse for et skoleophold. I så fald aftales 2. visitationsmøde.

2. visitationsmøde
Her deltager barnet, familien og/eller evt. kontaktperson/andre. Sagsbehandleren behøver almindeligvis ikke at deltage i dette møde. Mødet har til formål at bekræfte at det er her barnet skal være, optagelse af praktiske oplysninger om læge, sygdomme, særlige behov mm.

En pædagog, en fra kontaktteamet og skolens socialrådgiver deltager i mødet. Vi aftaler starttidspunkt og udleverer kontrakt til forældresamtykke m.m. før den videresendes til kommunen.

Individuelle aftaler
Ud fra de beskrivelser, der kommer fra fagpersoner, der har været i kontakt med eleven tidligere, ser vi på barnets skoleegnethed. Det kan være, at eleven for så vidt er egnet til at gå på skolen, men at særlige problemstillinger gør, at der er i en kortere eller længere periode er behov for en særlig støtte, som skolen skal hente eksternt eller som kommunen skal levere. I så fald vil sagsbehandlere altid blive kontaktet forud for et eventuelt visitationsmøde.

Det kan også være, at vi finder det mest hensigtsmæssig at mødes med sagsbehandleren uden familien, forud for et visitationsmøde, for at konferere om skolen er den rette foranstaltning til eleven.